Social miljö

Att skapa en hanterbar, begriplig och meningsfull miljö för alla barn och elever ger en känsla av sammanhang, eller KASAM som det ibland kallas. Detta berör både klassrummet med planerade aktiviteter, sociala och frivilliga aktiviteter utanför klassrummet och genom stöd i relationen till hemmet.

Välj avsnitt i menyn här nedanför

Normkritik och attityder

 • Hur stor del av gruppen tror du känner sig synliggjord vid dagens början?
  Ingen
  Alla

  Att känna sig synliggjord är helt avgörande för att vara en del av gemenskapen i klassrummet. Men det kan ske på väldigt olika sätt beroende på vem individen är. Se och bekräfta elever och barn på olika sätt.

 • Hur ofta är du delaktig i det som sker utanför klassrummet?
  Aldrig
  Alltid

  Vissa barn och elever tycker att rasten är det bästa som finns medan andra kan känna en stor otrygghet inför den fria kontext en rast innebär. Ibland räcker bara en vuxens närvaro för att skapa trygghet, och ibland behövs mer aktiv närvaro i form av att förklara lek och sociala regler.

 • Hur bra koll har du på diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen?
  Ingen
  Full

  Olikheter berikar men ställer också krav på att vi reflekterar över hur vi bemöter olikheter. Det handlar om ett levande arbete med att se över våra värderingar och tänka normkritiskt genom dialog och planer. Som en grund för diskussionerna bör de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna ligga; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Gå till nästa miljö