Tillgänglig lärmiljö

Välkommen till Österåkers kommuns utbildning om tillgänglig lärmiljö. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom förskola eller skola, oavsett roll eller befattning. Syftet är att ge dig vägledning kring hur du och dina kollegor med små medel kan bidra till en tillgänglig lärmiljö.

Tillgänglighet utifrån flera perspektiv

En likvärdig utbildning är en demokratisk rättighet enligt de FN-konventioner som Sverige anslutit sig till. Enligt barnkonventionen ska vi dessutom skydda barn mot diskriminering, se till barnets bästa och säkerställa rätten till liv och utveckling och rätten att bli hörd. Trots det visar ett flertal rapporter att skolan inte är fullt tillgänglig.

Den här utbildningen är inspirerad av Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. I modellen ligger förutsättningar för lärande som grund för de tre perspektiven social, fysisk och pedagogisk tillgänglighet. Bilden till vänster visar Österåkers kommuns tolkning av modellen.

En tillgänglig lärmiljö för alla

För att skapa en tillgänglig undervisning måste vi se lärmiljön i sin helhet och ta med alla faktorer som påverkar barns och elevers möjligheter till lärande och kunskapsutveckling. Målet är att skapa bra förutsättningar för alla barn och elever till en likvärdig utbildning. Det som vissa har extra behov av gynnar oftast alla.

Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell fokuserar på att verksamheten identifierar och undanröjer hinder och genom aktiva åtgärder utvecklar och förbättrar lärmiljön för alla. Om man lägger mer tid på att planera lärmiljön blir vinsten att det som tidigare varit extra anpassningar blir generellt stöd för alla.

Denna utbildning ger genom en avslutande handlingsplan möjligheten att själv eller tillsammans med kollegor arbeta för en tillgänglig lärmiljö för alla.