Tack för din uppmärksamhet!

Hoppas att du både har fått insikt om saker du redan kunde om tillgänglighetsarbete, men att du också har fått nya kunskaper och idéer om åtgärder du kan genomföra i lärmiljön på din arbetsplats

Lycka till hälsar Pedagogcentrum i Österåker

Vill du fördjupa dig mer?

För den som vill fördjupa sina kunskaper inom tillgängliga lärmiljöer och också arbeta mer verksamhetsövergripande med systematiskt kvalitetsarbete, hänvisar vi till Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida (spsm.se). Där finns ett värderingsverktyg för kartläggning av tillgänglig utbildning, möjlighet att få fram en handlingsplan för verksamheten, samt lärmaterial för skola.

Stöd i skollagen

Social miljö - ”Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.” – Skollagen 10 kap 2 §

Pedagogisk miljö - ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. (…) En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” – Skollagen 1 kap 4 §

Fysisk miljö - ”För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.” – Skollagen 2 kap 35 §

Referenslista - Tillgänglig lärmiljö

Mitchell, David (2016). Inkludering i skolan. Natur & Kultur.

Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 14:1408

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015). Arbeta med språkstörning i förskola och skola. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Steinberg, John (2015). Lärarskicklighet. Gothia.

Värderingsverktyg för tillgänglighet (2016). Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Wallberg, Helena (2015). Återkoppling för utveckling. Gothia.

William, Dylan (2013). Att följa lärande - Formativ bedömning i praktiken Studentlitteratur.